Ana Sayfa » »
Ağu
6
2013

WordPresste Birden Fazla Sitede Aynı Kullanıcıları Kullanma – 2

Yazı serimin birinci bölümünde, sitelere WordPress kurulumu ile ilgili gerekli hazırlıkları yaptık; gerekli alt alan adlarımızı, veritabanımızı, veritabanı kullanıcımızı oluşturduk, WordPress kurulum dosyalarını sitemizde ilgili klasörlere yükledik. Bu bölümde kurulum için gerekli wp-config.php dosyasını, kullanıcıları ortak kullanacak şekilde yapılandıracağız.

wp-config.php Dosyasını Yapılandırıp, Ana Sitenin Kurulumunu Yapıyoruz

Ana site dosyaları içerisinde bulunan wp-config-sample.php dosyasının ismini wp-config.php olarak değiştirin ve Notepad++ gibi bir metin editörü programında açın. Notepad++ kullanıyorsanız, Kodlama Menüsünden UTF-8 (BOM'suz) kodlama seçeneğinin seçili olduğundan emin olun. Dosya içerisindekileri silip, aşağıdaki wp-config.php dosyamın kodlarını, dosyanızın içerisine yapıştırın.

<?php
/**
 * The base configurations of the WordPress.
 *
 * This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,
 * Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information
 * by visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
 * wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.
 *
 * This file is used by the wp-config.php creation script during the
 * installation. You don't have to use the web site, you can just copy this file
 * to "wp-config.php" and fill in the values.
 *
 * @package WordPress
 */

// ** MySQL ayarları - Bu bilgileri sunucunuzdan alabilirsiniz ** //
/** WordPress için kullanılacak veritabanının adı */
define('DB_NAME', 'siteler');

/** MySQL veritabanı kullanıcısı */
define('DB_USER', 'siteleruser');

/** MySQL veritabanı parolası */
define('DB_PASSWORD', '123456');

/** MySQL sunucusu */
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Yaratılacak tablolar için veritabanı karakter seti. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** Veritabanı karşılaştırma tipi. Herhangi bir şüpheniz varsa bu değeri değiştirmeyin. */
define('DB_COLLATE', '');

/**#@+
 * Eşsiz doğrulama anahtarları.
 *
 * Her anahtar farklı bir karakter kümesi olmalı!
 * {@link http://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt WordPress.org secret-key service} servisini kullanarak yaratabilirsiniz.
 * Çerezleri geçersiz kılmak için istediğiniz zaman bu değerleri değiştirebilirsiniz. Bu tüm kullanıcıların tekrar giriş yapmasını gerektirecektir.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define('AUTH_KEY',     'p0^6lB[kpp|xN0kXY60vgw=,_R+eBtnD;u]}MO#V)lajUr1Qi0Xjf1!or*3:{d= ');
define('SECURE_AUTH_KEY', '*`o~gByRPne:|fl+O=TpU1r!N ?s>h^cw: U3ztp5ULQ,;WnFsu^{(k$U/s#Dx$+');
define('LOGGED_IN_KEY',  '#`]}6!oZAn`<qZeEVll*(8.9/GE[9.XGgPQvj#T)PFO3T5^[EAioVvU[Vi>LIC>~');
define('NONCE_KEY',    'WH? #T5{#)@3liMg,6Jy9,>#:lYM>63*}?t>,bS.T ]tcBSh$paEbzgD[SQOWrIx');
define('AUTH_SALT',    'mWd&,*6i}r.24dk5s! &vSa#IU*4pk=JaGNn9wtSut;;S,<(OC y#H.)d_xpTA)s');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'deB=/wQC$KxkymyjG/Y#jvir(^e9L>iMA,:8Snvqz9:yDEgw3xFS?X]Rg9C:)[5o');
define('LOGGED_IN_SALT',  'cgG3n7#FaEu%Ip82P8%F~?5}5 /cgv*g#2,Q*IjW=pr{;BFa*Vkl_80YIb}6ph:j');
define('NONCE_SALT',    'y!:!.bzoy3_Px:63}@,KOiT.L-~72bxZ,`W$u1WA3OdGo#TsnuqBrlLp$P:BaN^^');
/**#@-*/
define('COOKIE_DOMAIN', '.sitelerim.com');
define('COOKIEPATH', '/');

define('USER_COOKIE', '4EC67573364C3D9A4ED82E1977D1407B');
define('PASS_COOKIE', '5157A4712DDD8777B7A86C64EC3547E6');
define('AUTH_COOKIE', '6BC67C58653083F5313548C1593BE3FC');
define('SECURE_AUTH_COOKIE', '7330AF9D79B53117340DFC09D0C07064');
define('LOGGED_IN_COOKIE', '88876E53AC0622107F0B251492E345F2');
define('TEST_COOKIE', '94F4BA2A69803FB785FE0B9D675C9E86');

/**
 * WordPress veritabanı tablo ön eki.
 *
 * Tüm kurulumlara ayrı bir önek vererek bir veritabanına birden fazla kurulum yapabilirsiniz.
 * Sadece rakamlar, harfler ve alt çizgi lütfen.
 */
$table_prefix = 'site_';

/**
 * WordPress yerel dil dosyası, varsayılan ingilizce.
 *
 * Bu değeri değiştirmenize gerek yok! Zaten Türkçe'ye ayarlı.
 * tr_TR.mo Türkçe dil dosyasının wp-content/languages dizini altında olduğundan emin olun.
 * Türkçe çeviri hakkında öneri ve eleştirilerinizi iletisim@wordpress-tr.com adresine iletebilirsiniz.
 *
 */
define('WPLANG', 'tr_TR');


/**
 * For developers: WordPress debugging mode.
 *
 * Change this to true to enable the display of notices during development.
 * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
 * in their development environments.
 */
define('WP_DEBUG', false);

/* Hepsi bu kadar. Mutlu bloglamalar! */

/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
	define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

Yapıştırdıktan sonra aşağıda bahsedeceğim bölümleri kendi sitenize, veritabanınıza vb. bilgilere göre değiştirin. Aşağıdaki kodlarda sizin veritabanı bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. Sırasıyla oluşturduğunuz veritabanı, kullanıcı adı ve parolasını kodlar içindeki açıklamalara göre yazınız.

// ** MySQL ayarları - Bu bilgileri sunucunuzdan alabilirsiniz ** //
/** WordPress için kullanılacak veritabanının adı */
define('DB_NAME', 'siteler');

/** MySQL veritabanı kullanıcısı */
define('DB_USER', 'siteleruser');

/** MySQL veritabanı parolası */
define('DB_PASSWORD', '123456');

/** MySQL sunucusu */
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Yaratılacak tablolar için veritabanı karakter seti. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** Veritabanı karşılaştırma tipi. Herhangi bir şüpheniz varsa bu değeri değiştirmeyin. */
define('DB_COLLATE', '');

Aşağıdaki bölümde ise güvenlik için eşsiz anahtarları girmeniz gerekiyor. İster kod içindeki birkaç sembolü değiştirerek kullanın isterseniz de kod içinde geçen siteye gidip, yeni anahtarlar alıp, koddakilerle yer değiştirin.

/**#@+
 * Eşsiz doğrulama anahtarları.
 *
 * Her anahtar farklı bir karakter kümesi olmalı!
 * {@link http://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt WordPress.org secret-key service} servisini kullanarak yaratabilirsiniz.
 * Çerezleri geçersiz kılmak için istediğiniz zaman bu değerleri değiştirebilirsiniz. Bu tüm kullanıcıların tekrar giriş yapmasını gerektirecektir.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define('AUTH_KEY',     'p0^6lB[kpp|xN0kXY60vgw=,_R+eBtnD;u]}MO#V)lajUr1Qi0Xjf1!or*3:{d= ');
define('SECURE_AUTH_KEY', '*`o~gByRPne:|fl+O=TpU1r!N ?s>h^cw: U3ztp5ULQ,;WnFsu^{(k$U/s#Dx$+');
define('LOGGED_IN_KEY',  '#`]}6!oZAn`<qZeEVll*(8.9/GE[9.XGgPQvj#T)PFO3T5^[EAioVvU[Vi>LIC>~');
define('NONCE_KEY',    'WH? #T5{#)@3liMg,6Jy9,>#:lYM>63*}?t>,bS.T ]tcBSh$paEbzgD[SQOWrIx');
define('AUTH_SALT',    'mWd&,*6i}r.24dk5s! &vSa#IU*4pk=JaGNn9wtSut;;S,<(OC y#H.)d_xpTA)s');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'deB=/wQC$KxkymyjG/Y#jvir(^e9L>iMA,:8Snvqz9:yDEgw3xFS?X]Rg9C:)[5o');
define('LOGGED_IN_SALT',  'cgG3n7#FaEu%Ip82P8%F~?5}5 /cgv*g#2,Q*IjW=pr{;BFa*Vkl_80YIb}6ph:j');
define('NONCE_SALT',    'y!:!.bzoy3_Px:63}@,KOiT.L-~72bxZ,`W$u1WA3OdGo#TsnuqBrlLp$P:BaN^^');
/**#@-*/

Aşağıdaki kodda ise sitemizde kullanılan çerezler için alan adı tanımı yapıyoruz, kendi sitenizin alan adını başında . (nokta) olacak şekilde yazın, ikinci satıra dokunmayın. Bu bölüm, sitelerde ortak giriş yapılmasını sağlayacak bölümdür. O yüzden sitenizin adını başında . (nokta) olacak şekilde yazdığınızdan emin olunuz.

define('COOKIE_DOMAIN', '.sitelerim.com');
define('COOKIEPATH', '/');

Aşağıdaki bölümde ise yine çerezler için bir nevi güvenlik anahtarı tanımlıyoruz. İster bunları olduğu gibi kullanın isterseniz de birkaç karakteri değiştirin. Tavsiyem ilk karakterleri değiştirmenizdir.

define('USER_COOKIE', '4EC67573364C3D9A4ED82E1977D1407B');
define('PASS_COOKIE', '5157A4712DDD8777B7A86C64EC3547E6');
define('AUTH_COOKIE', '6BC67C58653083F5313548C1593BE3FC');
define('SECURE_AUTH_COOKIE', '7330AF9D79B53117340DFC09D0C07064');
define('LOGGED_IN_COOKIE', '88876E53AC0622107F0B251492E345F2');
define('TEST_COOKIE', '94F4BA2A69803FB785FE0B9D675C9E86');

Son adımda ise ana sitede kullanacağınız, veritabanında sitenizin tabloları oluşturulurken, tablo adlarının önüne eklenecek olan tablo ön eki (prefix) değişkenini tanımlayacağız. Bu değişkene atadığınız değeri bir yere not ederseniz iyi olur. Ben site_ değerini kullanacağım. Diğer siteler için ise site1_ ve site2_ ön eklerini kullanacağım.

$table_prefix = 'site_';

Böylece ana site için wp-config.php yapılandırmasını bitirmiş olduk. Merak etmeyin, diğer siteler için de bu wp-config.php dosyasını kullanacak sadece $table_prefix kısmını değiştireceğiz.

Dosya içerisindeki değişiklikleri, kendi sitenizdeki bilgilere göre yaptıktan sonra dosyayı kaydedip, sitenizdeki public_html klasörüne yükleyin. http://www.siteadresiniz.com/wp-admin/ adresini tarayıcınızda açarak, WordPress kurulumuna başlayabilirsiniz. Eğer veritabanını ve kullanıcı bilgilerini doğru oluşturup, wp-config.php dosyasına doğru bir şekilde girdiyseniz, aşağıdaki kurulum ekranıyla karşılaşmanız gerekiyor.
WordPress Kurulum Ekranı İkinci Bölüm

Siteniz için istediğiniz Site başlığınızı yazın, kullanıcı adını admin olarak bırakın (bu önemli, admin olarak bırakmazsanız, diğer siteleri kurduktan sonra ekstra işlem yapmanız gerekir, neden bırakmamız gerektiğini sonradan açıklayacağım) ve kullanıcınız için güçlü bir parola yazıp, e-posta adresinizi de girip, kuruluma normal şekilde devam ederek kurulumu tamamlayın. Kurulum işlemi sonunda giriş yapmayın ve birinci subdomain sitenizin kurulumu için bir sonraki bölüm olan WordPresste Birden Fazla Sitede Aynı Kullanıcıları Kullanma - 3 başlıklı yazıma geçip, oradaki işlemleri yapmaya başlayın.

Bu yazımı beğendiyseniz, bu kategoride yer alan WordPresste Birden Fazla Sitede Aynı Kullanıcıları Kullanma - 1 başlıklı kullanıcılar, ortak kullanıcı ve subdomain konularında bilgi veren bir önceki yazımı da okumanızı tavsiye ederim.

Yazıya 1 Yorum Yapıldı+ Yorum Ekle

 • Hocam bunu bize ücretli yapabilir misiniz acaba ?

  oyuncum.com skype eklermisiniz ? ?

Yorumunu Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı Çık